Aydınlatma Metni

ORYA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

ORYA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (‘Şirket’), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermektedir. Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Kanunun 10. maddesi uyarınca; müşteriler, tedarikçiler, bayiler, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, iş ortakları, şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun  (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ORYA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

A-Veri Sorumlusu

ORYA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (İnkılap Mahallesi, Küçüksu Cd. No:58 Ümraniye / İstanbul, Vergi Dairesi :Beyoğlu  V.D.: 6480441046 Ticaret Sicil No: 526050 Mersis No: Mersis No: 648044104600018) ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

B. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

6698 sayılı KVKK uyarınca, şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak şirketimiz tarafından işlenmektedir. Şirket faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Bu doğrultuda; Kimlik bilgileriniz (T.C. Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgiler), İletişim bilgileriniz (Adres, telefon numaralarınız, e-posta adresi), İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri) Özlük Bilgileri (Maaş Bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları, SGK Sicil No, Hizmet Dökümü, özgeçmiş bilgileri, personel performans değerlendirme raporları,  aile bireyleri ve yakınlık bilgisi, aile bireylerinin nüfus kayıt bilgileri) Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyaları, Hakem Heyetleri, Arabulucular ve bu kapsamdaki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen bilgiler) Müşteri İşlem Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik bilgileri, elektronik posta bilgileri,  telefon iletişim bilgileri, çek, senet, ödeme, finans, imza sirküleri bilgisi), Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (çalışan, müşteri, tedarikçi, bayiler, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, ziyaretçilerin giriş çıkış kamera kayıt bilgileri), Finans Bilgileri (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, banka hesap bilgileri), Mesleki deneyim bilgileri (öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ehliyet bilgileri, bildirilen formlardaki diğer bilgiler), Görsel Kayıtlar (Alınan formalarda yer alan fotoğraf bilgisi), Sağlık Bilgileri (sağlık raporları, şirket çalışanları için gerekli kişisel sağlık durum  bilgileri) Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Sabıka kaydı, hükümlülük bilgileri), Satın alınan ürün veya hizmete ilişkin B2B Satış Sistemi, İnternet Sitesi, Sosyal Medya Hesapları üzerinden iletilen şikayet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar gibi şirketimizle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır. Şirketimiz tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir. Şirketin ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek,

 • Şirketin yurt içi müşterileri, kurum ve kuruluşlara ürün satışı gerçekleştirmek,
 • Şirketin finans ve muhasebe işlerini sürdürmek,
 • Şirketin üçüncü kişilerle olan ticari faaliyetlerini, hizmet alım işlemlerini sürdürmek,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma ve staj başvuru süreçlerini yerine getirmek,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirketin müşteriler, tedarikçiler, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmeler ve protokollerin yapılması ve ifasını sağlamak,
 • Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Şirket ile kurumsal iletişimi sağlamak, 
 • Şirketin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak,
 • KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemleri, süreçleri yürütmek,
 • Şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 • Mevzuat gereği; ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak, şirket faaliyetleri kapsamındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım nedeniyle kurumsal ve kişisel gelişimi sağlamak,
 • Şirketimiz ile olan irtibatınız, şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanız, şirket iletişim bilgileri ile irtibat sağlamanız, web sayfamızdaki formları doldurmanız için gerekli süreçleri sürdürmek,
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz ve ilgili üçüncü kişilerin şirkete ait bina ve eklentilerinin güvenliğinin, şirket bina giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması,

Amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

C-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;

Ø  Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; müşterilerimize, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayanlarımıza, tedarikçilerimize, ifa yardımcılarımız ve ortak işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla grup şirketlerimize,

Ø  İlgili mevzuatlardaöngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Ø  İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine,

Ø  İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,

Ø  Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,

Ø  Şirketimiz bünyesinde kullanılan bilgisayar işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının kurulması, programların bakım ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan yazılım, donanım, bilişim ve teknoloji firmalarına,

Ø  Şirkete ait elektronik verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, şirketimize bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçinde kurulu bulunan bilgi işlem, teknoloji firmalarına, aktarılmaktadır.

Ø  Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasın da ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, şirketimizin çalışanları, şirket ortakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, gümrük idaresi, gümrük müşavirleri, denetçileri, şirket faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, BDDK, MASAK gibi kamu kurumlarına, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

D. Yurtdışına Veri Aktarımı :

KVK Kanununun 4/2. maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşteri ve tedarikçiler, bayiler, hizmet sağlayıcılardan, ziyaretçilerden ayrı ayrı toplanmak olmak üzere, işlenen kişisel veriler ile ilgili Açık Rıza Metinleri almak suretiyle veya Kanunun 5/2. , 6/3. maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından KVK Kurulundan gerekli izinler alınarak sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Bu kapsamda, 6698 sayılı yasanın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, Kurumumuz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında kişisel bilgileriniz, mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilecektir. 

E-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Şirket faaliyetleri kapsamında; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, iş ortakları, şirket ortakları, grup şirket çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde, şirketimiz ile yapılan sözleşmeler, internet ortamında tutulan kayıtlar, başvuru formları, internet sitesi üzerinden doldurulan formlar, insan kaynakları süreçlerinin sürdürülmesi için alınan başvuru formunda yazılı kişisel veriler ile oluşturulan özlük dosyası için istenen belgeler, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için alınan finans bilgileri, satın alma, pazarlama, planlama, kalite ve kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla işlenen kişisel veriler, yapılan eğitimlerde işlenen kişisel bilgi formları, anketler, eğitim formları, iş başvuru formları, şirket bina ve eklentilerini ve internet web sayfasını ziyaretiniz sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel bilgiler, elektronik olarak tutulan veriler veya görüntü kayıtları, elektronik otomasyon sistemleri aracılığı ile açık rızanız veya mevzuatlardan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle işlenen kişisel bilgiler, kanunda ve aşağıda belirtilen hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından  gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi amacıyla; Uluslararası düzenlemeler, Anayasa, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Dış Ticaret Mevzuatı, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türkiye İstatistik Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ, Ticaret Sicil Yönetmeliği, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca ve 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak toplanmaktadır:

Ø  Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerden açık rıza alınması,

Ø  Şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Ø  Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Ø  Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Ø  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Ø  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ø  Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

İşbu politika ile şirketimiz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, şirketimizce hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtiği üzere, işlenen kişisel verinin niteliğine göre şirketimizce belirlenen süreler ile ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

F-6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları ( Başvuru Hakkı ) :

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe(3) göre veri sorumlusu olarak ORYA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.: İnkılap Mahallesi, Küçüksu Cd. No:58 Ümraniye / İstanbul adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle https://umran.com/  adresine e-posta göndererek, İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (oryaenerji@hs03.kep.tr)  elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz.

Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

Ø  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Ø  KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Ø  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

Ø  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Ø  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Ø 

6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

Yasal düzenlemelerde yapılan değişikliklere bağlı olarak belirli aralıklarla işbu Aydınlatma Metni’nde güncelleme yapılması söz konusu olabilir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla,

ORYA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Mersis No  : 648044104600018

İnternet Adresi  : https://oryaenerji.com/

Telefon Numarası  : 0216 636 38 50

E-Posta Adresleri  :

Merkez Ofis Adresi: İnkılap Mahallesi, Küçüksu Cd. No:58 Ümraniye / İstanbul